Jikkei

An abbreviation for the Navy’s “Operational Plane Prototype Plan”, or 「実用機試製計画」(Jitsuyōki Shisei Keikaku), shortened to 「実計」(Jikkei).